Reading Time: 27 minutes

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46/ES (všeobecné nařízení o ochraně údajů) (dále také jako „GDPR“) plníme informační povinnost v souvislosti se zpracováním osobních údajů dotčených osob ( t. j. osob, jejichž osobní údaje jsou předmětem zpracování: zaměstnanec, odborník, dodavatel, uchazeč o zaměstnání…).

Kdo je provozovatelem, který nakládá s osobními údaji?

Společnost TITANS freelancers, s.r.o., se sídlem: Jégého 16999/8, Bratislava-Ružinov 821 08, IČO: 47 047 224, zapsaná v obchodním rejstříku Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 89105/B

Kontaktní údaje provozovatele: tel. č. +421 (0) 908 857 752, e-mail: [email protected]

V případě jakýchkoliv otázek, nebo pokud chcete jako dotčená osoba uplatnit práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů, kontaktuje odpovědnou osobu provozovatele e-mailem na: [email protected].

Odkud získáváme osobní údaje dotčené osoby?

Osobní údaje získáváme ve většině případů přímo od dotčené osoby. V případě, že získáváme osobní údaje i z jiných zdrojů, poskytneme dotčené osobě informaci, odkud jsme její osobní údaje získali, a informaci o kategorii dotčených osobních údajů.

Osobní údaje zpracováváme na následujících právních základech:

 • na základě smluvních a předsmluvních vztahů (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR),
 • na základě oprávněných zájmů (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR),
 • na základě plnění zákonné povinnosti (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR),
 • na základě souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR).

Dotčená osoba je povinna poskytnout osobní údaje, pokud je jejich zpracování nutné v souvislosti s plněním zákonné povinnosti provozovatele.

Dotčená osoba je rovněž povinna poskytnout osobní údaje, pokud je jejich poskytnutí smluvním požadavkem vyplývajícím ze smlouvy uzavřené mezi provozovatelem a dotčenou osobou. Poskytnutí osobních údajů v rámci předsmluvních a smluvních vztahů je nutné, v opačném případě by jejich neposkytnutí mohlo znemožnit účast dotčené osoby ve výběrovém řízení, uzavření smlouvy, příp. její plnění.

Pokud je právním základem zpracování osobních údajů souhlas, je udělení souhlasu dobrovolné. Pokud zpracováváme osobní údaje na základě souhlasu dotčené osoby, má tato osoba právo souhlas kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování osobních údajů vycházejícího ze souhlasu před jeho odvoláním.Odvolání souhlasu není zpoplatněno ani jinak sankcionováno.

V případě, že zpracováváme osobní údaje na základě našich oprávněných zájmů, má dotčená osoba právo vznést námitky proti jejich zpracovávání z důvodů týkajících se její konkrétní situace proti zpracování jejích osobních údajů založeném na tomto základě včetně námitek proti profilování založenému na uvedených zájmech (čl. 21 GDPR).

Jak dlouho uchováváme osobní údaje dotčené osoby?

Osobní údaje uchováváme po dobu nutnou k dosažení účelu, pro který se osobní údaje zpracovávají. Pokud jsou osobní údaje zpracovávané v rámci plnění zákonných povinností provozovatele, budeme osobní údaje a související dokumentaci uchovávat po dobu, která je vyžadována příslušným právním předpisem. Podrobnější informace o době uchovávání najde dotčená osoba níže v tomto dokumentu.

Za jakým účelem zpracováváme osobní údaje dotčené osoby a jaký je právní základ jejich zpracování?

 • zpracování žádosti o poskytnutí informací prostřednictvím vyplnění kontaktního formuláře na webu

  Osobní údaje pro tento účel zpracováváme na základě souhlasu dotčené osoby, který tato osoba poskytuje dobrovolně. Poskytnutý souhlas může dotčená osoba kdykoliv odvolat, a to zasláním e-mailu na kontaktní e-mail provozovatele nebo na adresu: [email protected]. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu před jeho odvoláním.

  Doba uchovávání: do zpracování požadavku (do poskytnutí požadovaných informací), nejdéle však po dobu 1 roku.
 • zpracování žádosti o kontaktování prostřednictvím vyplnění formuláře „Doporučit IT specialistu“ na webu

  Osobní údaje pro tento účel zpracováváme na základě souhlasu dotčené osoby, který tato osoba poskytuje dobrovolně. Poskytnutý souhlas může dotčená osoba kdykoliv odvolat, a to zasláním e-mailu na kontaktní e-mail provozovatele nebo na adresu: [email protected]. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu před jeho odvoláním.

  Doba uchovávání: do zpracování požadavku (do poskytnutí požadovaných informací), nejdéle však po dobu 1 roku.
 • zpracování žádosti dotčené osoby na poskytnutí služby, včetně žádosti zadané prostřednictvím vyplnění kontaktního formuláře na webu

  V tomto případě je zpracování nutné k tomu, aby byla na základě žádosti dotčené osoby vykonána opatření před uzavřením smlouvy (předsmluvní vztahy). Osobní údaje jsou zpracovávány na smluvním nebo předsmluvním právním základě s provozovatelem.

  Doba uchovávání: do uzavření smlouvy, nejdéle však po dobu 1 roku.
 • live chat komunikace a zákaznická podpora

  V případě, že se dotčená osoba rozhodne komunikovat s námi prostřednictvím live chatu na naší webové stránce, osobní údaje, které nám sama poskytne při přihlášení a komunikaci, zpracováváme na základě dobrovolného souhlasu dotčené osoby, která má právo svůj souhlas kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracovávání vycházejícího ze souhlasu před jeho odvoláním. Souhlas může odvolat zasláním e-mailu na adresu [email protected] nebo doručením písemného oznámení na adresu sídla provozovatele.

  Příjemcem údajů je dodavatel softwaru pro odesílání zpráv a live chat Smartsupp.com, s.r.o. (Česká republika). Sdílení osobních údajů do třetích zemí není uskutečňováno.

  Doba uchovávání: 120 kalendářních dní.
 • zaznamenávání interních činností provozovatele směřujících k získání zákazníka

  Uvedený účel zahrnuje interní činnosti provozovatele spojené se zaznamenáváním průběhu procesu komunikace, setkání, vyjednávání a dalších činností, které musí být vykonány před uzavřením obchodu s potenciálním zákazníkem na základě jeho poptávky/objednávky.

  Zpracovávání údajů potenciálního zákazníka je nutné proto, aby byla na základě žádosti dotčené osoby vykonána opatření před uzavřením smlouvy (předsmluvní vztahy).

  Osobní údaje fyzických osob jednajících jménem potenciálního zákazníka, který projevil zájem o naše služby nebo produkty, resp. jeho zaměstnanců (v rozsahu titul, jméno, příjmení, e-mailový, příp. telefonický kontakt, vztah k právnické osobě, jejíž kontaktní osobou je dotčená osoba, a údaj o její funkci/pozici). Zpracovávání jejích údajů za tímto účelem se zakládá na našem oprávněném zájmu zajistit a sledovat proces uzavření smlouvy (dojednání smluvních podmínek) se zájemcem o dodání služby nebo produktu.

  Doba uchovávání: do uzavření smlouvy, nejdéle však po dobu 1 roku.
 • výběrové řízení (uchazeči o zaměstnání)

  Zpracovávání osobních údajů uchazeče o zaměstnání v tomto případě zahrnuje činnosti spojené s přijetím a posouzením doručeného životopisu a žádosti o přijetí do zaměstnání, uskutečnění výběrového řízení a informování uchazeče o výsledku (o přijetí, resp. nepřijetí). V tomto případě je zpracovávání nutné proto, aby byla na základě žádosti dotčené osoby vykonána opatření před uzavřením smlouvy (předsmluvní vztahy).

  Doba uchovávání: do ukončení výběrového řízení.
 • výběrové řízení (zájemci o spolupráci formou uzavření obchodně právního vztahu na základě smlouvy o dílo, mandátní smlouvy, smlouvy o spolupráci nebo jiného typu smlouvy, fyzické osoby – podnikatelé)

  Zpracovávání osobních údajů (jako uchazeče o spolupráci s námi) za tímto účelem zahrnuje činnosti související s výběrem obchodního partnera na základě jeho účasti ve výběrovém řízení. Jde o činnosti, které předcházejí uzavření obchodního vztahu mezi provozovatelem a dotčenou osobou – dodavatelem služeb pro provozovatele (např. komunikace, informování o tom, zda uchazeč uspěl, resp. neuspěl). Zpracovávání za tímto účelem je nutné, aby byla na základě žádosti dotčené osoby vykonána opatření před uzavřením smlouvy.

  Doba uchovávání: do ukončení výběrového řízení.
 • realizace existujících smluvních vztahů s dodavateli včetně evidence dodavatelů a s nimi existujících smluvních vztahů a evidence počtu hodin práce odvedených dodavatelem pro provozovatele

  Tento účel zahrnuje činnosti spojené s plněním závazků ze smlouvy s dodavatelem, evidenci smluv, objednávek, akceptačních protokolů a faktur týkajících se dodavatelů produktů a služeb, jakož i administrativní úkony spojené se sledováním plnění závazků z uzavřeného obchodního vztahu, např. sledování dohodnutých termínů, počtu odpracovaných hodin, způsobů dodání produktu či služby. Zpracovávání za tímto účele je nutné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je dotčená osoba (dodavatel).

  Pro tento účel zpracováváme v evidenci dodavatelů a s nimi existujících smluvních vztahů i běžné osobní údaje osoby oprávněné jednat jménem dodavatele (právnické osoby), jakož i běžné údaje zaměstnanců dodavatele, a to na základě našeho oprávněného zájmu zajistit efektivní plnění smluv evidencí smluvní dokumentace a dokumentace související s plněním smluvních závazků (smlouvy, faktury, objednávky, akceptační a přebírací protokoly, evidence dodávek zboží/služeb a evidence práce a jízd při plnění závazků vůči provozovateli).

  Doba uchovávání: do vypořádání vzájemných práv a závazků z nich vyplývajících, minimálně však po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu.
 • realizace existujících smluvních vztahů se zákazníky, včetně evidence zákazníků a existujících smluvních vztahů se zákazníky

  Tento účel zahrnuje činnosti spojené s plněním závazků ze smlouvy uzavřené se zákazníkem, evidenci smluv se zákazníky a administrativní úkony spojené s uzavřenou smlouvou, např. sledování dohodnutých termínů. V tomto případě je zpracovávání nutné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je dotčená osoba (zákazník).

  V rámci tohoto účelu zpracováváme i běžné osobní údaje osoby oprávněné jednat jménem zákazníka (pokud je právnickou osobou), jakož i běžné (kontaktní) údaje zaměstnanců zákazníka uvedené ve smlouvě se zákazníkem, a to na základě našeho oprávněného zájmu zajistit efektivní plnění smluv evidencí smluvní dokumentace a dokumentace související s plněním smluvních závazků vůči zákazníkům.

  Doba uchovávání: do vypořádání vzájemných práv a závazků z nich vyplývajících, minimálně však po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu.
 • obchodní komunikace (v rámci dodavatelsko-odběratelských vztahů)

  Právním základem zpracovávání osobních údajů je v tomto případě oprávněný zájem provozovatele. Oprávněným zájmem je zájem provozovatele na uskutečňování komunikace s obchodními partnery (se zákazníky a dodavateli) při vykonávání obchodních činností.

  Doba uchovávání: po dobu trvání smluvního vztahu.
 • platné uzavření a zabezpečení plnění smluvních vztahů

  Za tímto účelem zpracováváme kontaktní osobní údaje uvedené ve smlouvách uzavíraných v rámci dodavatelsko-odběratelských vztahů, resp. v návrzích těchto smluv. Jde o osobní údaje fyzických osob – zákazníků nebo dodavatelů, jakož i osobní údaje osob oprávněných jednat jménem smluvního partnera (dodavatele, zákazníka) a údaje zaměstnanců smluvních partnerů.

  Údaje těchto dotčených osob zpracováváme pro tento účel na základě oprávněného zájmu provozovatele zajistit platné uzavírání smluv a jejich efektivní plnění.

  Doba uchovávání: do vypořádání vzájemných práv a závazků z nich vyplývajících, minimálně však po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu.
 • vedení účetnictví, zpracování účetních a daňových dokladů, fakturace a evidence hotovosti v pokladně

  Zpracovávání za tímto účelem je nutné kvůli plnění zákonných povinností provozovatele, zejména ve smyslu č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (cz: zákona o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů) , zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (cz: zákona o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů), zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmu v znení neskorších predpisov (cz: zákona o dani z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov (cz: zákona o cestovních náhradách, ve znění pozdějších předpisů).

  Doba uchovávání: 10 let (v souladu se zákonem o účetnictví).
 • zařazení dotčené osoby do evidence/databáze odborníků s možností nabídky spolupráce na projektech našich zákazníků

  Pokud dotčená osoba udělí souhlas se zpracováním jejích osobních údajů, budeme za tímto účelem zpracovávat osobní údaje, které nám pro tento účel poskytla zejména v životopise a jeho přílohách a vyplněním formuláře na naší webové stránce (v rozsahu zejména: jméno, příjmení, bydliště, datum narození, e-mailová adresa, telefonní číslo, vzdělání, kvalifikace, odborné a pracovní zkušenosti, pracovní zařazení, jazykové znalosti, včetně fotografie).

  Souhlas zahrnuje i poskytnutí osobních údajů dotčené osoby našim zákazníkům, kteří mají zájem o realizaci projektu a hledají odborníka v příslušné oblasti, pro kterou má dotčená osoba kvalifikaci nebo na kterou se specializuje. K poskytnutí údajů konkrétnímu zákazníkovi dojde pouze v případě, že konkrétní dotečená osoba projeví zájem účastnit se na realizovaném projektu, přičemž ji o této skutečnosti budeme předem informovat.

  Souhlas je dobrovolný. Bez jeho udělení nezařadíme dotčenou osobu do naší evidence odborníků. Evidence má sloužit pro vyhledávání a oslovení vhodného odborníka pro danou oblast (uchazeče o spolupráci) při realizaci projektu pro třetí osobu (našeho zákazníka). Součástí je evidence kontaktování, která má zabránit opakovanému kontaktování odborníka v souvislosti s tímtéž projektem.

  Dotčená osoba má právo souhlas kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu před jeho odvoláním. Souhlas může dotčená osoba odvolat zasláním e-mailu na adresu [email protected] nebo doručením písemného oznámení na adresu sídla provozovatele.

  Doba uchovávání: předmětné osobní údaje budou pro tento účel provozovatelem uchovávány do doby, dokud dotčená osoba svůj souhlas prokazatelně neodvolá.
 • vyhledávání odborníků v oblasti informačních technologií – uchazečů o spolupráci na projektech realizovaných pro třetí osoby (zákazníky) a jejich kontaktování

  Odborníky vyhledáváme na internetové stránce Profesia nebo na sociální síti LinkedIn.

  Osobní údaje, které dotčené osoby zveřejnily/zpřístupnily na webových stránkách Profesia a LinkedIn (údaje ve zveřejněném životopise a jeho přílohách, zejména identifikační údaje, kontaktní údaje, údaje o vzdělání, kvalifikaci, jazykových znalostech, odborných zkušenostech, pracovním zařazení) zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu: získat ke spolupráci na projektu realizovaném pro třetí osobu (zákazníka provozovatele) vhodného odborníka pro danou oblast.

  Takto získané údaje dočasně zařadíme do evidence odborníků a zpracováváme je pouze po dobu nezbytně nutnou k tomu, abychom dotčenou osobu kontaktovali v souvislosti s konkrétní nabídkou její účasti na projektu nebo se žádostí o udělení souhlasu k tomu, abychom její odborný profil evidovali v naší evidenci odborníků; nejdéle však po dobu 3 měsíců.

  V případě, že souhlas s dalším zpracováváním v evidenci odborníků dotčená osoba neudělí nebo vznese námitku proti zpracovávání za tímto účelem, nebudeme dále zpracovávat její osobní údaje a vymažeme je z dočasné evidence. Námitky může dotčená osoba zaslat e-mailem na adresu [email protected] nebo písemně na adresu sídla provozovatele.

  Doba uchovávání: po dobu nezbytně nutnou k tomu, abychom dotčenou osobu kontaktovali v souvislosti s nabídkou spolupráce na projektu nebo s žádostí o udělení souhlasu k zařazení jejího odborného profilu do evidence odborníků, nejdéle však po dobu 3 měsíců.
 • kontaktování potenciálního dodavatele v souvislosti s možností budoucí spolupráce formou účasti na projektu realizovaném pro třetí osoby (zákazníky)

  Zpracovávání osobních údajů v rozsahu údajů uvedených v kontaktním formuláři je uskutečňováno na základě souhlasu dotčené osoby.

  Zpracováním osobních údajů za uvedeným účelem se dotčené osobě vytváří příležitost/možnost uzavřít v budoucnu s provozovatelem obchodně právní smlouvu, jejímž předmětem bude dodání služeb třetí osobě (zákazníkovi provozovatele), a to v závislosti na požadavcích třetích osob (zákazníků provozovatele), které projeví zájem o dodání námi poskytovaných služeb.

  Dotčená osoba má právo svůj souhlas kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracovávání vycházejícího ze souhlasu před jeho odvoláním. Souhlas může odvolat zasláním e-mailu na adresu [email protected] nebo doručením písemného oznámení na adresu sídla provozovatele.

  Doba uchovávání: po dobu 3 let ode dne udělení souhlasu.
 • profilování v souvislosti s výběrem vhodného odborníka ke spolupráci na projektu realizovaném pro zákazníka

  V souvislosti se zpracováváním životopisů odborníků, jejich tříděním a výběrem vhodného uchazeče (odborníka) pro spolupráci na projektu realizovaném pro třetí osobu (zákazníka) vykonáváme také profilování osobních údajů uvedených v odborných profilech zařazených v naší evidenci odborníků.

  Při profilování se zohledňuje mnoho údajů, které mohou výběr ovlivnit. Zohledňovány jsou údaje související se vzděláním, kvalifikací, odbornými zkušenostmi, jazykovými znalostmi a osobnostními předpoklady. Na základě uvedeného profilování vyhodnotíme odborný profil dotčené osoby a případnou vhodnost jejího zapojení do projektu realizovaného pro zákazníka.

  Výsledek profilování nepoužíváme k automatizovanému individuálnímu rozhodování. Výsledek profilování vyhodnocuje podle potřeby příslušný zaměstnanec provozovatele, který rozhodne o tom, zda bude odborník osloven v souvislosti s konkrétním projektem.

  Toto profilování je založeno na oprávněných zájmech provozovatele efektivně vyhodnotit vhodnost zapojení konkrétního odborníka zařazeného v evidenci odborníků do projektu realizovaného pro zákazníka provozovatele.

  Dotčená osoba má právo vznést námitku proti profilování založenému na oprávněných zájmech v souladu s čl. 21 GDPR. Námitky může zaslat e-mailem na adresu [email protected] nebo písemně na adresu sídla provozovatele.

  Doba uchovávání: po dobu uchovávání odborného profilu dotčené osoby v evidenci odborníků vedené provozovatelem.
 • evidence odborníků z oblasti IT, kteří nemají zájem o budoucí/další spolupráci s provozovatelem

  Právním základem zpracovávání údajů dotčených osob (potenciálních a bývalých dodavatelů provozovatele) je oprávněný zájem provozovatele zamezit opětovnému kontaktování osob (odborníků), které nemají zájem o spolupráci na projektech realizovaných provozovatelem pro zákazníky.

  Doba uchovávání: 10 let.
 • vedení agendy související s probíhajícími spory a exekucemi a agendy vymáhání pohledávek a jiných nároků provozovatele v rámci soudního, mimosoudního, exekučního nebo konkurzního řízení, včetně právního zastupování v těchto řízeních

  V případě, že zpracováváme osobní údaje dotčené osoby pro tento účel, právním základem zpracovávání je oprávněný zájem provozovatele, a to uplatňování nebo obhajování právních nároků provozovatele, zabránění vzniku škod a zajištění plnění pohledávek a jiných právních nároků provozovatele. V rámci tohoto účelu může provozovatel poskytnout osobní údaje advokátovi, který zpracovává osobní údaje klientů a dalších fyzických osob v rozsahu nutném pro účely výkonu právního zastupování.

  Doba uchovávání: po dobu do uplynutí zákonných promlčecích a prekluzivních lhůt, nebo do vypořádání právního nároku vymáhaného v příslušném soudním, mimosoudním či exekučním řízení. V souladu s Registratúrnym plánom (cz: Spisovým a skartačním plánem) provozovatele je dokumentace týkající se soudních sporů uchovávána po dobu 10 let (archivační účely).
 • řádné označení stran sporu v soudním sporu a dlužníka v návrhu na exekuci

  Pokud zpracováváme osobní údaje dotčené osoby pro tyto účely, činíme tak z důvodu, že naší zákonnou povinností je řádně identifikovat a označit osobu dlužníka v návrhu na exekuci (občanský zákoník, exekuční řád), jakož i osobu žalobce či žalovaného v soudním řízení (zejména občanský soudní řád, soudní správní řád).

  Doba uchovávání: do vypořádání právního nároku vymáhaného v příslušném soudním, mimosoudním nebo exekučním řízení. V souladu s Registratúrnym plánom (cz: Spisovým a skartačním plánem) provozovatele je dokumentace týkající se soudních sporů uchovávána po dobu 10 let (archivační účely).
 • právní zastupování, konzultování, připomínkování návrhů smluv a textů (mimo řízení)

  V případě, že zpracováváme osobní údaje dotčené osoby pro tento účel, jde o využívání právních služeb advokátů např. formou připomínkování smluv a jejich dodatků (včetně příloh) uzavíraných s dotčenými osobami nebo účast na setkáních a další komunikaci s dotčenými osobami. V rámci tohoto účelu poskytuje provozovatel osobní údaje dotčené osoby advokátovi, který zpracovává osobní údaje klientů a jiných fyzických osob v rozsahu nutném pro účely výkonu právního zastupování v souladu se zákonem č. č. 586/2003 Z. z. o advokácii (cz: zákona o advokacii, ve znění pozdějších předpisů) a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) ve znění pozdějších předpisů a GDPR.

  Osobní údaje dotčené osoby poskytujeme advokátovi na základě oprávněného zájmu: zabránit vzniku škod využitím odborných právních služeb a platně uzavřít smluvní vztahy za dodržení zákonem stanovených náležitostí uzavíraných smluv.

  Doba uchovávání: po dobu 5 let (od konce kalendářního roku, ve kterém byla uskutečněná služba právního zastoupení), v odůvodněných případech i déle, a to po dobu, pokud je to nutné z důvodu zajištění a ochrany našich oprávněných zájmů a právních nároků.
 • zajištění bezpečnosti sítě a informační bezpečnosti

  Právním základem zpracovávání osobních údajů dotčené osoby je v tomto případě oprávněný zájem provozovatele zabránit neoprávněnému přístupu k elektronickým komunikačním sítím, zabránit poškozování počítačových a elektronických komunikačních systémů a ochrana údajů nacházejících se v IT technologiích a systémech provozovatelů.

  Doba uchovávání: 5 let následujících po skončení kalendářního roku, ve kterém byl log zaznamenán.
 • management přístupů a klíčový režim

  Tento účel zahrnuje činnosti související s evidencí přístupových kódů a hesel do jednotlivých informačních systémů a databází provozovatele, jakož i evidencí přístupů do prostor provozovatele. V tomto případě zpracováváme osobní údaje dotčené osoby z důvodu oprávněného zájmu provozovatele zabránit neoprávněnému přístupu do systémů, databází a vybraných prostor provozovatele. Dotčenými osobami jsou zaměstnanci, výkonní ředitelé, jakož i jiné fyzické osoby, které pracují v prostorách provozovatele, resp. v informačních systémech provozovatele.

  Doba uchovávání: dokumentace týkající se managementu přístupů a klíčového režimu prokazující přístupová oprávnění konkrétního uživatele k jednotlivým informačním systémům musí být uchovávána po dobu 5 let od zrušení jeho přístupových práv. Evidenci přidělení a vrácení klíčů/čipu pro vstup do prostor provozovatele uchováváme po dobu 5 let od odevzdání (vrácení) klíče/čipu.
 • zasílání marketingových e-mailů a elektronických newsletterů

  Na základě souhlasu dotčené osoby budeme zpracovávat údaj o e-mailové adrese dotčené osoby, na kterou budeme zasílat e-mailové zprávy obsahující prezentace nabízených produktů a služeb, organizovaných workshopů a newslettery. Osobní údaje jsou pro tento účel zpracovávány na základě souhlasu dotčené osoby, která má právo svůj souhlas kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracovávání vycházejícího ze souhlasu před jeho odvoláním.

  V případě, že jsme e-mailovou adresu dotčené osoby získali v souvislosti s prodejem zboží nebo služby, budeme pro tento účel zpracovávat osobní údaje dotčené osoby na základě oprávněného zájmu informovat zákazníky o novinkách v oblasti námi poskytovaných produktů a služeb. Na základě oprávněného zájmu vykonáváme jen marketing vlastního zboží a služeb, které jsou podobné těm, které si u nás dotčená osoba zakoupila. V souladu s čl. 21 odst. 2 GDPR má dotčená osoba právo kdykoliv vznést námitku proti zpracovávání osobních údajů pro účely přímého marketingu. V takovém případě osobní údaje pro tento účel již nesmíme zpracovávat.

  Každý zasílaný marketingový e-mail nebo newsletter obsahuje link pro zrušení odběru. V případě, že si dotčená osoba nepřeje dále dostávat informace o našich novinkách a nabídkách, má možnost se z odběru odhlásit kliknutím na tento link.

  Doba uchovávání: 5 let.
 • získávání předběžného souhlasu dotčené osoby (příjemce elektronické pošty) pro marketingové účely (před kontaktováním)

  V případě, že potřebujeme pro zpracovávání osobních údajů pro marketingové účely souhlas dotčené osoby, jsme ve smyslu zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách (cz: o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, povinni jej získat dříve, než ji kontaktujeme.

  V souladu se zákonem pro tento účel (pro získání souhlasu) nepoužíváme automatické volací a komunikační systémy bez lidského zásahu, telefax, elektronickou poštu ani SMS.

  Zpracovávání uskutečňujeme na základě oprávněného zájmu uskutečňovat marketingovou činnost v souladu s platnými právními předpisy a vždy dokážeme prokázat získání platného předběžného souhlasu dotčené osoby pro marketingové účely.

  Doba uchovávání: ve smyslu zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách (cz: o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, jsme povinni uchovávat trvanlivý nosič, na kterém je prokazatelný souhlas účastníka/uživatele zaznamenaný, a to po dobu nejméně čtyř let od odvolání souhlasu účastníkem/ uživatelem.
 • organizování spotřebitelských soutěží

  Osobní údaje pro tento účel zpracováváme na základě souhlasu dotčené osoby. Zpracovávání zahrnuje získávání údajů registrací do soutěže, jakož i další zpracovávání v souladu s podmínkami soutěže, které účastník akceptuje účastí v dané soutěži.

  Poskytování osobních údajů za uvedeným účelem není zákonným ani smluvním požadavkem ani požadavkem, který je nutný k uzavření smlouvy. Bez poskytnutí údajů za tímto účelem není možné zúčastnit se organizované soutěže. Účast v soutěži (udělení souhlasu se zpracováváním osobních údajů za tímto účelem) je dobrovolná. Účastí v soutěži vyjadřuje účastník soutěže souhlas s podmínkami soutěže zveřejněnými provozovatelem jako organizátorem soutěže.

  Dotčená osoba má právo svůj souhlas kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracovávání vycházejícího ze souhlasu před jeho odvoláním. Souhlas může dotčená osoba odvolat zasláním e-mailu na adresu [email protected] nebo doručením písemného oznámení na adresu sídla provozovatele.

  Doba uchovávání osobních údajů: do ukončení spotřebitelské soutěže.
 • zasílání děkovných dopisů/e-mailů

  Za tímto účelem zpracováváme osobní údaje dotčené osoby v případě, že je naším obchodním partnerem, resp. osobou oprávněnou jednat za obchodního partnera, nebo s námi už v minulosti spolupracovala. Osobní údaje jsou v rámci tohoto účelu zpracovávané na právním základě oprávněného zájmu provozovatele: prezentace úspěchů dosažených vzájemnou spoluprací s cílem udržet aktivní kontakt s obchodním partnerem.

  Doba uchovávání: po dobu trvání smluvního vztahu s obchodním partnerem a dále 5 let od ukončení tohoto smluvního vztahu.
 • poskytování benefitů dodavatelům, resp. osobám oprávněným jednat jménem dodavatelů

  Tento účel zahrnuje činnosti spojené s poskytováním různých benefitů smluvním partnerům – dodavatelům (fyzickým osobám – podnikatelům) anebo osobám oprávněným jednat jménem dodavatele (právnické osoby), např. předplatné časopisů, vouchery nebo poukázky na nákup u smluvních partnerů. Právním základem zpracovávání osobních údajů dotčených osob je v tomto případě oprávněný zájem provozovatele: poskytnutím výhod motivovat dotčené osoby k další spolupráci s provozovatelem.

  Doba uchovávání: po dobu trvání obchodně právního vztahu s příslušným dodavatelem.
 • evidence jízd dodavatelů, resp. osob oprávněných jednat jménem dodavatele (právnické osoby) absolvovaných služebními auty provozovatele při vykonávání činností pro provozovatele

  Provozovatel zpracovává osobní údaje dotčených osob, pokud při vykonávání činnosti pro něj využijí vozidlo provozovatele, a to v rozsahu určeném podle tzv. knihy jízd.

  Právním základem zpracovávání osobních údajů je oprávněný zájem: ochrana majetku provozovatele a uplatňování, prokazování a obhajování nároků provozovatele v souvislosti s případnou škodou způsobenou na vozidle.

  Prokazování výdajů na spotřebované pohonné hmoty a s tím související vedení tzv. knihy jízd je rovněž zákonnou povinností ve smyslu zákona o dani z příjmů (zpracovávání osobních údajů je totiž nutné k plnění zákonné povinnosti); v tomto případě se zpracovávání osobních údajů uskutečňuje pro účely vedení účetnictví, zpracování účetních a daňových dokladů, fakturace a evidence hotovosti v pokladně.

  Doba uchovávání: údaje uchováváme po dobu 10 let a v odůvodněných případech i déle, po dobu nutnou pro obhájení práv a zájmů provozovatele.
 • používání profilu s fotografií v pracovních e-mailech posílaných z domény provozovatele (v rámci vykonávání činností pro provozovatele)

  V rámci tohoto účelu zpracováváme osobní údaje dotčených osob – dodavatelů (fyzických osob), resp. osob oprávněných jednat jménem dodavatelů (právnických osob), a to pokud nám k tomu dotčená osoba udělí svůj souhlas. Souhlas je dobrovolný. Dotčená osoba má právo svůj souhlas kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracovávání vycházejícího ze souhlasu před jeho odvoláním. Souhlas může dotčená osoba odvolat zasláním e-mailu na adresu [email protected] nebo doručením písemného oznámení na adresu sídla provozovatele.

  Doba uchovávání: do ukončení obchodně právního vztahu s dotčenou osobou (pokud se jedná o fyzickou osobu – podnikatele) nebo do ukončení obchodně právního vztahu s dodavatelem, jehož statutárním orgánem (jednatelem) je dotčená osoba, resp. do ukončení působení dotčené osoby ve funkci statutárního orgánu (jednatele) dodavatele.
 • provozování vlastního firemního profilu (FUN PAGE) na sociálních sítích

  Při provozování profilu na sociálních sítích (Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter) je naším oprávněným zájmem zvyšování povědomí o provozovateli v online prostředí a komunikace se zákazníky a zájemci o naše služby prostřednictvím fun page (fanouškovských stránek).

  Osobní údaje, které zveřejníte na našich „FUN PAGE“ stránkách sociálních sítí, jako například komentáře, lajky, videa, obrázky atd., se zveřejní prostřednictvím platformy sociální sítě. Tyto osobní údaje následně nezpracováváme pro jiné účely.

  Provozovatelé sociálních sítí mají vlastní přijatá pravidla, infrastrukturu služby a vlastní ustanovení k ochraně osobních údajů.

  Facebook ukládá získané údaje jako uživatelské profily a používá je pro vlastní účely – reklamy, průzkumu trhu a/nebo přizpůsobení svých služeb a nástrojů registrovaným uživatelům. Dotčená osoba má nárok vznést námitku proti vytváření takovýchto uživatelských profilů, přičemž s námitkou se musí obrátit na společnost Facebook.

  Doporučujeme Vám seznámit se s podmínkami ochrany soukromí poskytovatelů platformy sociální sítě:

  – Facebook: https://www.facebook.com/policy.php

  – LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

  – Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875

  – Twitter: https://twitter.com/privacy?lang=en

  Doba uchovávání: do doby, dokud fanoušek nezruší sledování fun page (vymaže příspěvky na timeline provozovatele) nebo nevznese námitku proti zpracovávání (v takovém případě vymažeme příspěvky my jako provozovatel).

  Pro účely „sociální sítě – statistické údaje“ vystupujeme s provozovatelem sociální sítě Facebook jako společní provozovatelé ve smyslu čl. 26 bodu 4 GDPR.

  Při spravování našeho profilu provozovatele zřízeného na sociální síti Facebook může docházet ke zpracovávání osobních údajů dotčené osoby pro statistické účely prostřednictvím funkce s názvem Facebook Insight, kterou nám bezplatně poskytuje společnost Facebook za neměnných podmínek použití. Při návštěvě našeho profilu zřízeného na Facebooku zaznamenává Facebook kromě jiného internetovou IP-adresu dotčené osoby, jakož i další informace. Kód uživatele, který je možné přiřadit k údajům o připojení uživatelů zaregistrovaných na Facebooku, se sbírá a zpracovává při otevření fanouškovských stránek.

  Tyto informace slouží k tomu, aby nám jako provozovatelům stránek Facebooku poskytly statistická data o používání facebookové stránky. Bližší informace o těchto statistických datech („insights“) najdete na:
  https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data
  https://www.facebook.com/help/pages/insights

  Při tomto zpracovávání osobních údajů vystupujeme s Facebookem jako společní provozovatelé, přičemž základní prvky dohody společných provozovatelů v tomto případě jsou dostupné zde:

  https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum
 • prezentace spolupráce provozovatele s odborníky (dodavateli) zveřejněním odborného profilu dotčené osoby, včetně fotografií na webové stránce provozovatele a na sociálních sítích Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter (na kterých si provozovatel vytvořil profil)

  Pro tento účel zpracováváme osobní údaje dotčených osob – dodavatelů (fyzických osob), resp. osob oprávněných jednat jménem dodavatelů (právnických osob), pokud nám k tomu dotčená osoba udělí svůj souhlas.

  Souhlas je dobrovolný. Dotčená osoba má právo svůj souhlas kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracovávání vycházejícího ze souhlasu před jeho odvoláním. Souhlas může odvolat zasláním e-mailu na adresu [email protected] nebo doručením písemného oznámení na adresu sídla provozovatele.

  Příjemci zveřejněných osobních údajů jsou návštěvníci webové stránky provozovatele a uživatelé sociálních sítí, na kterých si provozovatel vytvořil svůj profil (Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter), provozovatelé sociálních sítí, poskytovatel reklamních služeb prostřednictvím internetu, společnost vykonávající externí podporu a provozování webových stránek.

  Doba uchovávání: do ukončení obchodně právního vztahu s dotčenou osobou (pokud se jedná o fyzickou osobu – podnikatele) nebo do ukončení obchodně právního vztahu s dodavatelem, jehož statutárním orgánem (jednatelem) je dotčená osoba, resp. do ukončení působení dotčené osoby ve funkci statutárního orgánu (jednatele) dodavatele.
 • prezentace činnosti provozovatele a akcí organizovaných provozovatelem prostřednictvím zveřejňování fotografií na sociálních sítích Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter (na kterých si provozovatel vytvořil profil)

  Na základě souhlasu budeme na sociálních sítích, na kterých jsme si vytvořili firemní profil, zveřejňovat fotografie z našich různých aktivit a akcí organizovaných provozovatelem.

  Poskytování osobních údajů pro uvedené účely není zákonným ani smluvním požadavkem, ani požadavkem, která je nutný k uzavření smlouvy. Dotčená osoba má právo souhlas kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu před jeho odvoláním. Souhlas může dotčená osoba odvolat zasláním e-mailu na adresu [email protected] nebo doručením písemného oznámení na adresu sídla provozovatele.

  Příjemci zveřejněných osobních údajů jsou návštěvníci webové stránky provozovatele a uživatelé sociálních sítí, na kterých si provozovatel vytvořil svůj profil (Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter), provozovatelé sociálních sítí, poskytovatel reklamních služeb prostřednictvím internetu, společnost vykonávající externí podporu a provozování webových stránek.

  Doba uchovávání: 10 let (od udělení souhlasu).
 • archivační účely, včetně evidence odeslaných a přijatých poštovních zásilek

  Zpracovávání osobních údajů pro tento účel je nutné z důvodu plnění zákonných povinností provozovatele podle zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (cz: zákon o archivnictví a spisové službě, ve znění pozdějších předpisů).

  Doba uchovávání: osobní údaje jsou pro tento účel uchovávány po dobu určenou Spisovým a skartačním plánem provozovatele. Osobní údaje v evidenci odeslaných a přijatých poštovních zásilek uchováváme po dobu 5 let (od konce kalendářního roku, ve kterém byla poštovní zásilka odeslána/přijata).
 • vyřizování žádostí o výkon práv dotčených osob

  Zpracování je nutné z důvodu plnění zákonných povinností provozovatele v souladu s právními předpisy o ochraně osobních údajů (GDPR), které má provozovatel v souvislosti s uplatňováním práv dotčených osob ve smyslu čl. 15 až 22 GDPR.

  Doba uchovávání: 5 let ode dne vyřízení žádosti, minimálně však do právoplatného ukončení správního řízení, které v souvislosti s žádosti začalo na podnět dotčené osoby.
 • vedení agendy společnosti, zápisu a oznámení změn do obchodního rejstříku

  Zpracovávání osobních údajů je v tomto případě nutné z důvodu plnění zákonných povinností provozovatele (zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Obchodný zákonník) (cz: zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, a obchodní zákoník, oba ve znění pozdějších předpisů).

  Doba uchovávání: osobní údaje zpracovávané pro tento účel (které jsou obsažené např. v zápisech z valné hromady, jakož i v dalších společensko-právních dokumentech společnosti) uchováváme po dobu trvání právní subjektivity provozovatele (i v případě zrušení společnosti s právním nástupcem).
 • přístup a disponování s datovou schránkou

  Pro tento účel zpracováváme osobní údaje dotčené osoby, která od nás má oprávnění k přístupu a disponování s datovou schránkou provozovatele, kterou máme přidělenou. Při udělení oprávnění k přístupu a disponování osobní údaje dotčené osoby poskytujeme v rozsahu požadovaném zákonem správci modulu datových schránek v souladu se zákonem č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente)(cz: o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů). Zpracovávání osobních údajů je nutné pro plnění zákonných povinností provozovatele.

  Doba uchovávání: po dobu trvání oprávnění uděleného dotčené osobě.
 • vedení personální a mzdové agendy

  Osobní údaje jsou v rámci tohoto účelu zpracovávané na následujícím právním základě:
 1. zpracovávání je nutné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je dotčená osoba (pracovní smlouva, resp. dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, dohoda o hmotné odpovědnosti), nebo
 2. zpracovávání je nutné pro plnění zákonných povinností provozovatele, jedná se zejména o povinnosti ve smyslu:
 • zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce, v znení neskorších predpisov (cz: zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů),
 • zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, (cz: zákona o inspekci práce a zákona o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů),
 • zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, (cz: zákona o důchodovém spoření, ve znění pozdějších předpisů),
 • zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, (cz: zákona o doplňkovém penzijním spoření, ve znění pozdějších předpisů)
 • zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov(cz: zákon o pojistném na veřejné zdravotní pojištění a zákon o veřejném zdravotním pojištění, oba ve znění pozdějších předpisů),
 • zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, v znení neskorších predpisov (cz: zákon o daní z příjmů, ve znění pozdějších předpisů),
 • zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, v znení neskorších predpisov, (cz: zákon o sociálním pojištění, ve znění pozdějších předpisů),
 • zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, (cz: zákon o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů),
 • zákona č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, (cz: zákon o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů),
 • zákona č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov, v znení neskorších predpisov (cz: je obsaženo v zákonu o zaměstnanosti a zákonu o dani z příjmů, oba ve znění pozdějších předpisů)

Doba uchovávání: Doba uchovávání osobních údajů zaměstnanců je blíže specifikována v osobním dokumentu, který je určen pro zaměstnance. Osobní údaje jiných dotčených osob, které zpracováváme z důvodu plnění našich zákonných povinností, uchováváme po dobu stanovenou ve smyslu platných právních předpisů (10 let).

 • plnění povinností vůči České správě sociálního zabezpečení

  Zpracovávání osobních údajů je v tomto případě nutné pro plnění zákonných povinností provozovatele ve smyslu zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, (cz: zákon o sociálním pojištění, ve znění pozdějších předpisů), zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení v znení neskorších predpisov, (cz: zákon o důchodovém spoření, ve znění pozdějších předpisů), zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (cz: zákon o doplňkovém penzijním spoření, ve znění pozdějších předpisů), zákona č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů).

  Doba uchovávání: 10 let
 • plnění povinností vůči zdravotním pojišťovnám (odvody, roční zúčtování zdravotního pojištění)

  Zpracovávání osobních údajů je v tomto případě nutné pro plnění zákonných povinností provozovatele ve smyslu zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (cz: zákon o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů).

  Doba uchovávání: 10 let
 • plnění daňových povinností provozovatele

  Zpracovávání osobních údajů dotčené osoby je v tomto případě nutné pro plnění zákonných povinností provozovatele ve smyslu zákona č.595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (cz: zákona o dani z příjmů).

  Doba uchovávání: 10 let
 • plnění povinností z doplňkového penzijního spoření

  Zpracovávání osobních údajů dotčené osoby je v tomto případě nutné pro plnění zákonných povinností provozovatele ve smyslu zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (cz: zákon o doplňkovém penzijním spoření).

  Doba uchovávání: 10 let.

Informace o souborech cookies

Na naší webové stránce používáme soubory cookies. Jde o malé textové soubory, které se ukládají na vašem zařízení (počítači nebo na jiném zařízení s přístupem k internetu, jako je např. smartphone či tablet) při návštěvě webových stránek, a které obsahují informace o aktivitách uživatelů webové stránky. Cookies používáme s cílem optimálně tvořit a neustále zkvalitňovat naše služby a přizpůsobit je vašim zájmům a potřebám.

Cookies se odevzdávají buď naší webové stránce („vlastní cookies“), nebo jiné webové stránce, k níž cookies patří („cookies třetí strany“).

Pro fungování naší webové stránky používáme tzv. nutné (potřebné) cookies, které umožňují realizovat základní funkcionality webové stránky.

Zpracovávání nutných cookies uskutečňujeme na základě článku 6 odst. 1 písm. f) GDPR (právním základem je oprávněný zájem provozovatele). Naším oprávněným zájmem je optimalizace, funkčnost a bezpečnost webové stránky.

Proti ukládání cookies, které sbíráme na základě našeho oprávněného zájmu, máte právo vznést námitku, z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace. Námitku můžete vznést na níže uvedený e-mail provozovatele. Nepoužívání nutných cookies by mohlo negativně ovlivnit fungování webové stránky.

Rádi bychom s vaším souhlasem využívali i tzv. dobrovolné cookies (které nejsou nutné):

Jedná se o tyto cookies:

 • statistické/analytické cookies – ty slouží pro vylepšení funkčnosti webové stránky pomocí sledování návštěvnosti a používání webové stránky návštěvníky stránky;
 • marketingové cookies – ty shromažďují informace, které pomáhají lépe přizpůsobit reklamu vašim zájmům.
 • preference – ty umožňují internetové stránce zapamatovat si informace, které změní způsob, jak se webová stránka chová nebo vypadá (např. váš preferovaný jazyk nebo region, ve kterém se právě nacházíte).

V případě dobrovolných cookies zpracováváme osobní údaje na základě článku 6 odst. 1 písm. a) GDPR (souhlas dotčené osoby). Udělení souhlasu je dobrovolné. O souhlas s používáním cookies vás žádáme prostřednictvím naší cookies lišty.

Kliknutím na tlačítko „Povolit všechny cookies“ vyjadřujete váš souhlas s používáním všech cookies včetně cookies třetích stran, které na naší webové stránce používáme.

Pokud si však nepřejete, aby došlo k používání všech cookies na naší webové stránce, máte možnost zvolit si nastavení přímo na cookies lište a svoji volbu potvrdit kliknutím na tlačítko „Povolit výběr“.

Máte také možnost vybrat si „Jen nutné cookies“ – kliknutím na toto tlačítko zakážete všechny cookies zpracovávané na základě souhlasu.

Pokud na liště neurčíte své preference (nezakliknete žádné tlačítko), nebudou se ukládat žádné cookies kromě těch nutných.

Souhlas máte právo kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracovávání vycházejícího ze souhlasu před jeho odvoláním.

Kdykoliv máte možnost zobrazit cookies lištu kliknutím na ikonu označenou jako „cookies“ v dolní části naší webové stránky a souhlas se zpracováváním cookies odvolat, resp. změnit své preference.

O jednotlivých používaných souborech cookies vás blíže informujeme přímo v cookies lište.

Využíváme služby dodavatele Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko (nástroje na měření návštěvnosti přes systémy Google Analytics). Služby Google Analytics nám umožňují vylepšit funkčnost stránek sledováním vašeho používání naší webové stránky, přičemž sběr a hlášení informací se uskutečňuje v anonymizované podobě a za použití běžných prostředků není možné identifikovat jednotlivé uživatele. Informace vytvořené souborem cookies o používání webových stránek (včetně vaší IP adresy) budou přeneseny a uloženy společností Google. Společnost Google používá tyto informace pro účely hodnocení vašeho používání webové stránky, sestavování přehledů o činnosti webových stránek pro provozovatele webových stránek a poskytování dalších služeb týkajících se činnosti webových stránek a používání internetu.

Při využívání služeb některých našich dodavatelů dochází k přenosu údajů do třetí země (Spojených států amerických, příp. jiných zemí, ve kterých sídlí podniky ve skupině).

Pro přenos údajů používá Google standardní smluvní doložky schválené Komisí, které najdete zde:

https://business.safety.google/adsprocessorterms/sccs/eu-p2p-intra-group/

Podmínky ochrany soukromí Google najdete zde : https://policies.google.com/privacy

Dodavatel Zendesk, Inc. (USA), pro přenos údajů v rámci skupiny využívá závazná vnitropodniková pravidla, která najdete zde:

https://d1eipm3vz40hy0.cloudfront.net/pdf/ZENDESK%20-%20BCR%20Processor%20Policy.pdf

Podmínky ochrany soukromí Zendesk, Inc., naleznete zde:

https://www.zendesk.com/company/agreements-and-terms/privacy-policy/

Meta Platforms Inc., využívá pro přenos údajů standardní smluvní doložky schválené Komisí: https://www.facebook.com/help/566994660333381?ref=dp

Podmínky ochrany soukromí Meta Platforms Inc., jsou dostupné zde: https://www.facebook.com/policy.php

Používáme dočasné a trvalé cookies; dočasné se ve vašem zařízení uchovávají, dokud nezavřete stránku. Trvalé cookies zůstávají ve vašem zařízení do uplynutí doby své platnosti nebo dokud je nevymažete.

Provozovatel: společnost TITANS freelancers, s.r.o., se sídlem: Jégého 16999/8, Bratislava-Ružinov 821 08, IČO: 47 047 224, zapsaná v obchodním rejstříku Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 89105/B

Kontaktní údaje provozovatele: tel. č. +421 (0) 908 857 752, e-mail: [email protected]

Kontakt na osobu odpovědnou za GDPR: [email protected]

Které subjekty mají přístup k osobním údajům?

Příjemci osobních údajů jsou, resp. mohou být subjekty určené právními předpisy, zejména orgány státní správy a veřejné moci pro výkon kontroly a dozoru. Patří sem zejména zdravotní pojišťovny, Česká správa sociálního zabezpečení, finanční úřady, banky poskytující doplňkové penzijní připojištění, orgány státní správy a veřejné moci pro výkon kontroly a dozoru, soudy a orgány činné v trestním řízení.

V závislosti na účelu zpracovávání a konkrétních okolností mohou mezi příjemce osobních údajů dotčených osob patřit i jiné osoby (v pozici zprostředkovatele nebo samostatného provozovatele), zejména:

 • advokát,
 • exekutor,
 • odpovědná osoba ve smyslu GDPR,
 • banka,
 • poskytovatel poštovních služeb,
 • externí zprostředkovatelé v oblasti obchodu,
 • smluvní zprostředkovatelé, kteří na základě pro nás získaného souhlasu vkládají do naší databáze odborníků jejich profily, a na základě našich pokynů vykonávají jejich profilování a přidělování těchto odborníků na projekty našich zákazníků,
 • externí poskytovatelé služeb v oblasti marketingových činností,
 • poskytovatel reklamních služeb prostřednictvím internetu,
 • společnost vykonávající externí podporu a provoz webových stránek,
 • externí dodavatelé programátorských prací a systémových a implementačních prací,
 • dodavatelé služeb, jako je instalace, integrace, migrace, konfigurace, customizace, custom development, reporting a školení softwarových produktů,
 • společnost vykonávající projektování, vývoj, implementaci a další související služby v oblasti informačních systémů a softwaru,
 • společnost, která je externím dodavatelem účetních služeb,
 • externí zpracovatel spisové a skartační služby,
 • externí poskytovatelé benefitů (v případě zpracovávání identifikačních a kontaktních údajů dotčených osob pro účely předávání poukázek),
 • externí poskytovatel auditních služeb,
 • externí poskytovatel příslušného SW řešení a databáze v cloudu,
 • poskytovatelé služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pracovně lékařských služeb a protipožární ochrany,
 • externí poskytovatel administrativních služeb a zprostředkovatelských služeb (včetně zprostředkovatelských služeb vyhledávání a výběru kandidátů pro účast na projektech realizovaných pro třetí osoby),
 • provozovatelé sociálních sítí Facebook, LinkedIn, Twitter a Instagram,
 • návštěvníci webové stránky a uživatelé sociálních sítí, na kterých si provozovatel vytvořil svůj profil (Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram) ve vztahu k údajům na nich zveřejněným,
 • dodavatel softwarových produktů a komunikačních služeb Microsoft Corporation,
 • dodavatel softwarových produktů a komunikačních služeb, Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko,
 • poskytovatelé SW řešení na elektronické podepisování dokumentů (ANASOFT APR, spol. s r.o. – okdokument.com a Digital factory s.r.o. – signi.com),
 • dodavatel softwaru na odesílání zpráv a live chat na naší webové stránce (Smurtsupp.com, s.r.o.),
 • správcovská společnost Sandberg Capital,
 • správce budovy, ve které si provozovatel pronajímá prostory.

Na základě uděleného souhlasu poskytneme osobní údaje odborníka zařazeného v naší evidenci odborníků našim zákazníkům, kteří mají zájem o realizaci projektu a hledají odborníka v příslušné oblasti, na kterou má daný odborník kvalifikaci nebo na kterou se specializuje.

Příjemci osobních údajů jsou i příjemci e-mailových zpráv, které obsahují profil dotčené osoby.

V případech, kdy zpracováváme osobní údaje dotčené osoby prostřednictvím zprostředkovatelů, jakožto zvláštní kategorie příjemců osobních údajů, dbáme na to, aby postupovali v souladu s platnými právními předpisy a podmínkami dohodnutými ve smlouvě o zpracovávání osobních údajů, aby byli vázáni mlčenlivostí a osobní údaje dotčené osoby chránili v souladu s požadavky GDPR.

Provozovatelé sociálních sítí mají vlastní přijatá pravidla, infrastrukturu služby a vlastní ustanovení k ochraně osobních údajů. Podmínky ochrany soukromí poskytovatelů platformy sociální sítě naleznete u jednotlivých poskytovatelů zde:

– Facebook: https://www.facebook.com/policy.php

– LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

– Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875

– Twitter: https://twitter.com/privacy?lang=en

Podmínky ochrany soukromí Google najdete na: https://policies.google.com/privacy

Bližší informace o tom, jak zpracovává osobní údaje Microsoft Corporation, najdete zde: https://privacy.microsoft.com/sk-sk/privacystatement.

Uskutečňuje se přenos osobních údajů do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím (mimo Evropskou unii)?

Při využívání služeb našich dodavatelů, které používáme v souvislosti s našimi online aktivitami na sociálních sítích (Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter), dochází k přenosu údajů do Spojených států amerických (USA). Spojené státy jsou považovány za třetí zemi, která nezabezpečuje přiměřenou úroveň ochrany, avšak každý přenos osobních údajů mimo EU a/nebo Evropský hospodářský prostor se uskutečňuje pouze v rámci dodržování ochrany osobních údajů ve smyslu požadavků GDPR. Protože na základě rozhodnutí Soudního dvoru EU ve věci Schrems II ze dne 16. července 2020 byla zrušena platnost mechanismu EU-US Privacy Shield, na přenos osobních údajů do USA jsou využívány standardní smluvní doložky schválené Komisí, které najdete zde:

Facebook, Instagram:

https://www.facebook.com/help/566994660333381?ref=dp

LinkedIn:

https://www.linkedin.com/legal/l/dpa

Twitter:

https://gdpr.twitter.com/en/controller-to-controller-transfers.html

Při poskytování softwarových produktů a komunikačních služeb dodavatelem Microsoft Corporation (zprostředkovatel) dochází k přenosu osobních údajů do Spojených států amerických (USA). Pro přenos údajů se v tomto případě používají standardní smluvní doložky schválené Komisí, které najdete zde:

https://www.microsoft.com/licensing/docs/view/Microsoft-Products-and-Services-Data-Protection-Addendum-DPA

Při využívání služeb dodavatele Google Ireland Limited dochází k přenosu osobních údajů do třetí země (Spojených států amerických). Pro přenos údajů se používají standardní smluvní doložky schválené Komisí: https://business.safety.google/adsprocessorterms/sccs/eu-p2p-intra-group/

Při realizaci některých projektů se zákazníky ve třetích zemích (mimo EU) může docházet k přenosu osobních údajů odborníků, kteří se účastní, resp. jsou kandidáty na účast v projektech realizovaných pro zákazníky. O konkrétním zamýšleném přenosu i o podmínkách jeho uskutečnění budeme odborníky informovat vždy specificky podle toho, o jakého zákazníka půjde. V případě, že nepůjde o zemi zaručující přiměřenou úroveň bezpečnosti ve smyslu rozhodnutí Evropské komise, budou pro přenos využity jiné instituty v souladu s GDPR. Zároveň v případě, že by neexistovalo rozhodnutí o přiměřenosti ani přiměřené záruky přenosů, uskutečníme takovýto přenos pouze na základě výslovného souhlasu dotčené osoby (po tom, co byla informována o rizicích, která pro ni mohou takovéto přenosy představovat z důvodu absence rozhodnutí o přiměřenosti a přiměřených záruk) nebo v případě, pokud je takový přenos nutný pro plnění smlouvy mezi dotčenou osobou a provozovatelem anebo pro vykonání předsmluvních opatření přijatých na žádost dotčené osoby.

Budou osobní údaje dotčené osoby použity pro automatizované individuální rozhodování?

Osobní údaje nebudou použity pro automatizované individuální rozhodovaní.

Práva dotčených osob:

Právo na přístup k osobním údajům podle čl. 15 GDPR:

Dotčená osoba má právo obdržet potvrzení o tom, zda provozovatel zpracovává osobní údaje, které se jí týkají. Dotčená osoba má právo získat přístup ke svým osobním údajům (má právo na poskytnutí kopie osobních údajů, které má provozovatel o dotčené osobě k dispozici), jakožto i informace o tom, jak je provozovatel zpracovává v rozsahu podle článku 15 GDPR.

Právo na opravu osobních údajů podle čl. 16 GDPR:

Dotčená osoba má právo na opravu osobních údajů, které se jí týkají, pokud jsou nesprávné, anebo na jejich doplnění, pokud jsou neúplné. Provozovatel musí žádosti o opravu, příp. doplnění osobních údajů vyhovět bez zbytečného odkladu.

Právo na výmaz (právo „být zapomenut“) podle čl. 17 GDPR:

Dotčená osoba má právo dosáhnout u provozovatele bez zbytečného odkladu výmazu osobních údajů, které se jí týkají, a to v případě, že je splněný některý z důvodů uvedených v čl. 17 odst. 1 GDPR (např. pokud osobní údaje, které o ní provozovatel získal, už nejsou nutné pro účely, pro které byly získány nebo jinak zpracovávány). Toto právo dotčené osoby posoudí provozovatel z pohledu všech relevantních okolností v souladu s čl. 17 GDPR (např. provozovatel žádosti nevyhoví, pokud je zpracovávání nutné – pro splnění zákonné povinnosti provozovatele nebo pro prokazování, uplatňování či obhajování právních nároků).

Právo na omezení zpracovávání osobních údajů podle čl. 18 GDPR:

Dotčená osoba má právo na to, aby provozovatel omezil zpracovávání jejích osobních údajů, pokud nastane některý z případů uvedených v čl. 18 odst. 1 GDPR. Jestliže bylo zpracovávání omezeno v souladu s čl. 18 odst. 1 GDPR, takovéto osobní údaje se s výjimkou uchovávání zpracovávají: a) pouze se souhlasem dotčené osoby, nebo b) pro prokazování, uplatňování či obhajování právních nároků, nebo c) pro ochranu práv jiné fyzické či právnické osoby, nebo d) z důvodů důležitého veřejného zájmu EU nebo členského státu.

Právo na přenositelnost osobních údajů podle čl. 20 GDPR:

Jestliže se zpracovávání osobních údajů zakládá na souhlasu nebo na smlouvě a je vykonáváno automatizovanými prostředky, dotčená osoba má právo získat své osobní údaje, které poskytla provozovateli, a to ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a má právo přenést tyto údaje dalšímu provozovateli. Pokud je to technicky možné, má právo na přenos údajů přímo od jednoho provozovatele ke druhému.

Právo vznést námitky podle čl. 21 GDPR:

Pokud se zpracovávání zakládá na oprávněných zájmech (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR), dotčená osoba má právo kdykoliv vznést námitku z důvodů souvisejících s její konkrétní situací proti zpracovávání osobních údajů, které se jí týkají, včetně námitek proti profilování založenému na uvedených zájmech. Provozovatel v takovémto případě nesmí dále zpracovávat osobní údaje, pokud neprokáže nutné oprávněné důvody, které převažují nad zájmy, právy a svobodami dotčené osoby, anebo důvody pro prokazování, uplatňování či obhajování právních nároků.

V případě, že dotčená osoba vznese námitky proti zpracovávání jejích osobních údajů pro účely přímého marketingu, včetně profilování v rozsahu, v jakém souvisí s takovýmto přímým marketingem, osobní údaje se už pro tyto účely nesmějí zpracovávat.

Právo podat podnět na Úřad pro ochranu osobních údajů ČR

Dotčená osoba má právo kdykoliv podat návrh na zahájení řízení na ochranu osobních údajů dozorovému orgánu, kterým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, www.dataprotection.gov.sk.

Zpět na hlavní stránku?

Hlavní stránka

33 296

Titánů, kteří se
k nám přidali

683

Klientů, kteří se
k nám přidali

463 317

Úspěšně dodaných
man-days